Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Kerkgenootschap/ Shri Sanatan Dharma Mandir stichting Shri Ganesh Mandir, hierna te noemen Mandir, voor de periode 2021 tot en met 2022. In dit beleidsplan vindt u informatie over de Mandir, haar doelstellingen en activiteiten. Naast de doelstelling omschrijven wij zowel onze visie als onze missie.
In dit beleidsplan kunt u lezen op welke wijze wij de doelstellingen van de Mandir gaan vervullen. Daarnaast zullen wij de werkzaamheden van de Mandir behandelen, alsook de wijze van werven van gelden en het beheer van het vermogen c.q. de inkomsten. Tegelijk komt aan de orde hoe de inkomsten worden uitgegeven en de manier waarop dit plaatsvindt.
Namens Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht.

Voorzitter

Henk K. Krishnadath

Penningmeester en Secretaris

O. Bhawanibhiek

Bestuurslid

J.R. Soekhoe

Inleiding

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht is op 26 mei 2010 opgericht door middel van een notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50039628. De Mandir wordt beheerd door een uit vrijwilligers bestaand bestuur en bijgestaan door adviseurs en overige vrijwilligers. Het door de Mandir in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Mandir daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Missie

De missie van de Mandir is de gelovigen van de Shri Sanatan Dharma op te roepen tot een persoonlijk geloof in Sanatan Bhagvan(God); mensen begeleiden tot het begrip van het plan en doel van Bhagvan middels lezingen en heilige geschriftenstudie. Daarnaast, mensen leren hoe dichter bij Bhagvan te komen en hoe Hem te behagen door gehoorzaamheid aan Zijn woord; samen werkend aan een gezonde leefomgeving.

Visie

De visie van Stichting Shri Ganesh Mandir De Meern, Utrecht is aanbieden en vertegenwoordigen; leiden tot weergeven van het karakter en de houding van Bhagvan in de wereld, met behulp van de positieve en energieke geest en atman (ziel) die Bhagvan onze vader en moeder ons heeft gegeven. In overeenstemming met Zijn woord mensen inspireren van alle komaf in deze nieuwe globale wereld. De stichting streeft ernaar kennis omtrent de Hindoe religie, cultuur en filosofie (Sanatan Dharma) met de daarbijbehorende normen, waarden, tradities en gebruiken over te dragen aan alle geïnteresseerden en een mandir-ruimte te faciliteren opdat het voor komende generaties mogelijk zal blijven de Hindoe filosofie en religie te praktiseren.

Doelstelling

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht heeft volgens haar statuten ten doel: Het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke, sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij de spirituele beleving van de Shri Sanatan Dharma centraal staat.
De Mandir zal zich te allen tijde inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Daarnaast beoogt de Mandir het dienen van het algemeen nut en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Met betrekking tot de gang van zaken zal het bestuur (vrijwilligers) van de Mandir conform haar statuten elk jaar een jaarverslag opmaken en dit met overlegging van de nodige bescheiden in de algemene bestuursvergadering presenteren en in deze rekening en verantwoording afleggen.

Historie

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht is zoals reeds eerder is opgemerkt op 26 mei 2010 opgericht.

Interne organisatie

Het bestuur Stichting Shri Ganesh Mandir De Meern, Utrecht bestaat uit ten minste drie leden.

Naam

K.H. Krishnadath

O. Bhawanibhiek

J.R. Soekhoe

Functie

Voorzitter

Secretaris en Penningmeester

Bestuurslid

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is continu bezig te onderzoeken aan welke activiteiten zij de gelden van de Mandir  het beste kunnen doen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is, een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd zijn. Als de stemmen staken heeft de voorzitter de beslissende stem.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedrag. Mede in het kader van de voorgenomen herziende wetgeving inzake ANBI’s merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het bestuur dient als invulling aan de doelstellingen van de Mandir. Deze zijn als volgt:
a. de organisatie van Mandir bijeenkomsten en het prediken van de boodschap van Bhagvan in de ruimste zin van het woord;
b. het organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties;
c. het verstrekken van geestelijke en spirituele zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar gemaakt hebben;
d. het opleiden en onderwijzen van vrijwillige medewerkers en voorgangers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn.
e. het verzorgen van activiteiten, speciaal gericht op jeugdigen en ouderen;
f. het verkondigen van het woord van Bhagvan door middel van sociale media en eventueel radio- en televisieprogramma’s.

Het bestuur draagt zorg voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstellingen te verwezenlijken. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Mandir zijn gericht aan het realiseren van de bovengenoemde werkzaamheden. De wekelijkse diensten zijn als volgt;
Zondag:
11:00 – 13:00: Satsangh
12:00 – 13:00: Meditatie
De dienst bestaat uit verschillende onderdelen:

De Puja – een serie van rituele handelingen gericht op het vereren van Bhagvan, uitgevoerd onder leiding van een Pandit ( geestelijke ).
Kirtan/Bhajan – gezamenlijke zang van religieuze liederen onder muzikale begeleiding
Gelegenheid tot het offeren van bloemen en spijzen
Pravachan ( lezing ) – lezing van ongeveer 45-60 minuten waarbij ingegaan wordt op normen en waarden voortkomend uit de Hindoe filosofie.
Na de dienst wordt een warme maaltijd aangeboden aan de bezoekers.

Mandirdiensten op hoogtijdagen:
Op Hindoe feestdagen worden diensten georganiseerd van 18:00 uur tot 22:00 uur. Het verloop is meestal zoals bij de zondagsdiensten.
De thema op deze dag is speciaal gewijd aan de viering van de hoogtijdag.

Dinsdag: 19:00-21:00: Lezing uitgezonden via social media
Vrijdag en zaterdag: religieuze huwelijken en groepsbijeenkomsten
Rondleidingen – verschillende basisscholen, middelbare scholen en hoge scholen komen op bezoek in Ganesh Mandir voor een rondleiding en informatie over het Hindoeïsme.
Overige activiteiten:

Yoga lessen
Hindi lessen
Muziek lessen
Bijeenkomsten voor het lezen uit de Hindoe-geschriften

Gelden Mandir

Werving van gelden

De Mandir tracht inkomsten te verwerven uit verschillende bijdragen; giften, donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen; alle andere wettige inkomsten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de Mandir haar doelstelling feitelijk kan waarmaken. De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de Mandir, zodat er een kasstroom richting de Mandir wordt ontwikkeld.
De Mandir heeft de ANBI-status; derhalve betaalt zij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijk voor donateurs van de Mandir. Wanneer een instelling/Kerkgenootschap/Mandir de ANBI status bezit kunnen donateurs hun giften aan het Kerkgenootschap/Mandir namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beheer van gelden

De Mandir beheert haar vermogen door dit aan te houden op een bankrekening en een spaarrekening. Dit vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de te voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de Mandir.
De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Mandir worden ontvangen.

Besteding van gelden

Het vermogen van de Mandir wordt gevormd door schenkingen, legaten en wat door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere inkomsten.
De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt. Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van de ontvangen gelden, kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid

Aan de bestuurders van de Mandir wordt geen bestuurders vergoeding toegekend.

Activiteiten verslag Stichting

Shri Ganesh Mandir

De stichting Shri Ganesh Mandir heeft in 2020 op elke zondag 52 Mandirdiensten gepland. Daarnaast zijn twee Navratri diensten en vijf gedenkdagen gepland in verband met Ramnavmi, Hanuman Jayanti, Krishna Janam Asthmi, raksha bandhan en Geeta Jayanti. Er waren drie religieuze huwelijken op de agenda. Tevens zijn er yoga sessies geweest in 2020.

Een vereniging van Tamil Hindoes heeft in 2020 op elke donderdagavond een dienst gehouden.

Het bestuur heeft meerdere keren vergaderd. Met vrijwilligers zijn er diverse vergaderingen gehouden.

Helaas hebben een aantal activiteiten geen voortgang kunnen vinden door de Covid-19 pandemie. De Mandir was zes maanden gesloten vanwege hoge landelijke besmetting cijfers. Er zijn vijfentwintig zondagsdiensten geweest en twee jongeren bijeenkomsten.

Tijdens de zondagsdiensten zijn maatschappelijke thema’s besproken en zijn ouderen in de gelegenheid gesteld om de Mandir te bezoeken. Minder valide ouderen konden met hun rolstoel naar binnen worden gereden door vrijwilligers.

De vrijwilligers hebben mede door hun toegewijde inzet de activiteiten in goede banen geleid. Zo hebben ze tijdens elke activiteit een maaltijd klaar gemaakt voor alle aanwezigen. De vrijwilligers hebben zich tevens ingezet voor onderhoud van het gebouw.

Het bestuur heeft samen met adviseurs en Pandits(priesters) verschillende lezingen georganiseerd die via social media in de huiskamer konden worden gevolgd.

concept STAAT van BATEN en LASTEN 2021

BATEN

EUR

EUR

Donaties en giften

Overige baten

32,746

19,336

52,082

LASTEN

Afschrijvingen

Overige lasten

Resultaat

21,468

28,621

50,089

1,993

Toelichting

De baten zijn voornamelijk besteed aan de exploitatie van het onroerend goed om de actviteiten te organiseren.

Vanwege de lockdown maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben deze strenge maatregelen invloed gehad op de activiteiten.

Voorwoord

Voor u ligt het beleidsplan van Kerkgenootschap/ Shri Sanatan Dharma Mandir stichting Shri Ganesh Mandir, hierna te noemen Mandir, voor de periode 2021 tot en met 2022. In dit beleidsplan vindt u informatie over de Mandir, haar doelstellingen en activiteiten. Naast de doelstelling omschrijven wij zowel onze visie als onze missie.
In dit beleidsplan kunt u lezen op welke wijze wij de doelstellingen van de Mandir gaan vervullen. Daarnaast zullen wij de werkzaamheden van de Mandir behandelen, alsook de wijze van werven van gelden en het beheer van het vermogen c.q. de inkomsten. Tegelijk komt aan de orde hoe de inkomsten worden uitgegeven en de manier waarop dit plaatsvindt.
Namens Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht.

Voorzitter

Henk K. Krishnadath

Penningmeester en Secretaris

O. Bhawanibhiek

Bestuurslid

J.R. Soekhoe

Inleiding

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht is op 26 mei 2010 opgericht door middel van een notariële akte en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50039628. De Mandir wordt beheerd door een uit vrijwilligers bestaand bestuur en bijgestaan door adviseurs en overige vrijwilligers. Het door de Mandir in deze periode te voeren beleid is afhankelijk van de ontwikkelingen in de fiscale regelgeving en de aan haar ter beschikking staande gelden. Indien deze factoren wijzigen, zal de Mandir daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch.

Missie

De missie van de Mandir is de gelovigen van de Shri Sanatan Dharma op te roepen tot een persoonlijk geloof in Sanatan Bhagvan(God); mensen begeleiden tot het begrip van het plan en doel van Bhagvan middels lezingen en heilige geschriftenstudie. Daarnaast, mensen leren hoe dichter bij Bhagvan te komen en hoe Hem te behagen door gehoorzaamheid aan Zijn woord; samen werkend aan een gezonde leefomgeving.

Visie

De visie van Stichting Shri Ganesh Mandir De Meern, Utrecht is aanbieden en vertegenwoordigen; leiden tot weergeven van het karakter en de houding van Bhagvan in de wereld, met behulp van de positieve en energieke geest en atman (ziel) die Bhagvan onze vader en moeder ons heeft gegeven. In overeenstemming met Zijn woord mensen inspireren van alle komaf in deze nieuwe globale wereld. De stichting streeft ernaar kennis omtrent de Hindoe religie, cultuur en filosofie (Sanatan Dharma) met de daarbijbehorende normen, waarden, tradities en gebruiken over te dragen aan alle geïnteresseerden en een mandir-ruimte te faciliteren opdat het voor komende generaties mogelijk zal blijven de Hindoe filosofie en religie te praktiseren.

Doelstelling

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht heeft volgens haar statuten ten doel: Het leveren van een bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke, sociale en morele normen en waarden van onze samenleving, waarbij de spirituele beleving van de Shri Sanatan Dharma centraal staat.
De Mandir zal zich te allen tijde inzetten voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Daarnaast beoogt de Mandir het dienen van het algemeen nut en heeft met het totaal van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
Met betrekking tot de gang van zaken zal het bestuur (vrijwilligers) van de Mandir conform haar statuten elk jaar een jaarverslag opmaken en dit met overlegging van de nodige bescheiden in de algemene bestuursvergadering presenteren en in deze rekening en verantwoording afleggen.

Historie

Stichting Shri Ganesh Mandir te De Meern, Utrecht is zoals reeds eerder is opgemerkt op 26 mei 2010 opgericht.

Interne organisatie

Het bestuur Stichting Shri Ganesh Mandir De Meern, Utrecht bestaat uit ten minste drie leden.

Naam

Functie

K.H. Krishnadath

Voorzitter

O. Bhawanibhiek

Secretaris en Penningmeester

J.R. Soekhoe

Bestuurslid

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is continu bezig te onderzoeken aan welke activiteiten zij de gelden van de Mandir het beste kunnen doen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is, een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd zijn. Als de stemmen staken heeft de voorzitter de beslissende stem.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedrag. Mede in het kader van de voorgenomen herziende wetgeving inzake ANBI’s merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed of de Nederlandse rechtsorde.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het bestuur dient als invulling aan de doelstellingen van de Mandir. Deze zijn als volgt:

a. de organisatie van Mandir bijeenkomsten en het prediken van de boodschap van Bhagvan in de ruimste zin van het woord;
b. het organiseren van openbare bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met derde organisaties;
c. het verstrekken van geestelijke en spirituele zorg aan de eigen verbondenen en aan derden die een behoefte aan deze zorg kenbaar gemaakt hebben;
d. het opleiden en onderwijzen van vrijwillige medewerkers en voorgangers, dan wel het ondersteunen van diegenen die met een dergelijke opleiding bezig zijn.
e. het verzorgen van activiteiten, speciaal gericht op jeugdigen en ouderen;
f. het verkondigen van het woord van Bhagvan door middel van sociale media en eventueel radio- en televisieprogramma’s.

Het bestuur draagt zorg voor een positief saldo aan liquide middelen om de doelstellingen te verwezenlijken. Van alle vergaderingen worden notulen gemaakt.

Activiteiten

De activiteiten van de Mandir zijn gericht aan het realiseren van de bovengenoemde werkzaamheden. De wekelijkse diensten zijn als volgt;
Zondag:
11:00 – 13:00: Satsangh
12:00 – 13:00: Meditatie
De dienst bestaat uit verschillende onderdelen:

De Puja – een serie van rituele handelingen gericht op het vereren van Bhagvan, uitgevoerd onder leiding van een Pandit (geestelijke).
Kirtan/Bhajan – gezamenlijke zang van religieuze liederen onder muzikale begeleiding
Gelegenheid tot het offeren van bloemen en spijzen
Pravachan (lezing) – lezing van ongeveer 45-60 minuten waarbij ingegaan wordt op normen en waarden voortkomend uit de Hindoe filosofie.
Na de dienst wordt een warme maaltijd aangeboden aan de bezoekers.

Mandirdiensten op hoogtijdagen:
Op Hindoe feestdagen worden diensten georganiseerd van 18:00 uur tot 22:00 uur. Het verloop is meestal zoals bij de zondagsdiensten.
De thema op deze dag is speciaal gewijd aan de viering van de hoogtijdag.

Dinsdag: 19:00-21:00: Lezing uitgezonden via social media
Vrijdag en zaterdag: religieuze huwelijken en groepsbijeenkomsten
Rondleidingen – verschillende basisscholen, middelbare scholen en hoge scholen komen op bezoek in Ganesh Mandir voor een rondleiding en informatie over het Hindoeïsme.
Overige activiteiten:

Yoga lessen
Hindi lessen
Muziek lessen
Bijeenkomsten voor het lezen uit de Hindoe-geschriften

Gelden Mandir

Werving van gelden

De Mandir tracht inkomsten te verwerven uit verschillende bijdragen; giften, donaties, schenkingen, legaten en erfstellingen; alle andere wettige inkomsten. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
De verkrijging van gelden bepaalt in hoeverre de Mandir haar doelstelling feitelijk kan waarmaken. De werving van fondsen gebeurt door in brede kring bekendheid te geven aan het bestaan en de doelstellingen van de Mandir, zodat er een kasstroom richting de Mandir wordt ontwikkeld.
De Mandir heeft de ANBI-status; derhalve betaalt zij geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Maar de ANBI status is het meest belangrijk voor donateurs van de Mandir. Wanneer een instelling/Kerkgenootschap/Mandir de ANBI status bezit kunnen donateurs hun giften aan het Kerkgenootschap/Mandir namelijk aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beheer van gelden

De Mandir beheert haar vermogen door dit aan te houden op een bankrekening en een spaarrekening. Dit vermogen zal in principe niet meer bedragen dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de te voorziene werkzaamheden voor de doelstelling van de Mandir.
De jaarlijks geworven gelden worden besteed aan de doelstelling en voor zover nodig gereserveerd voor toekomstige uitgaven. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle schenkingen worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Mandir worden ontvangen.

Besteding van gelden

Het vermogen van de Mandir wordt gevormd door schenkingen, legaten en wat door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere inkomsten.
De financiën zijn voor de Stichting een continu punt van aandacht. We willen dat het beschikbare geld zo goed mogelijk gebruikt wordt en dat er geen verspilling optreedt. Om te komen tot een gerichte en doeltreffende besteding van de ontvangen gelden, kan een financiële planning voor een aantal jaren worden opgesteld.

Het beloningsbeleid

Aan de bestuurders van de Mandir wordt geen bestuurders vergoeding toegekend.

Activiteiten verslag Stichting

Shri Ganesh Mandir

De stichting Shri Ganesh Mandir heeft in 2020 op elke zondag 52 Mandirdiensten gepland. Daarnaast zijn twee Navratri diensten en vijf gedenkdagen gepland in verband met Ramnavmi, Hanuman Jayanti, Krishna Janam Asthmi, raksha bandhan en Geeta Jayanti. Er waren drie religieuze huwelijken op de agenda. Tevens zijn er yoga sessies geweest in 2020.

Een vereniging van Tamil Hindoes heeft in 2020 op elke donderdagavond een dienst gehouden.

Het bestuur heeft meerdere keren vergaderd. Met vrijwilligers zijn er diverse vergaderingen gehouden.

Helaas hebben een aantal activiteiten geen voortgang kunnen vinden door de Covid-19 pandemie. De Mandir was zes maanden gesloten vanwege hoge landelijke besmetting cijfers. Er zijn vijfentwintig zondagsdiensten geweest en twee jongeren bijeenkomsten.

Tijdens de zondagsdiensten zijn maatschappelijke thema’s besproken en zijn ouderen in de gelegenheid gesteld om de Mandir te bezoeken. Minder valide ouderen konden met hun rolstoel naar binnen worden gereden door vrijwilligers.

De vrijwilligers hebben mede door hun toegewijde inzet de activiteiten in goede banen geleid. Zo hebben ze tijdens elke activiteit een maaltijd klaar gemaakt voor alle aanwezigen. De vrijwilligers hebben zich tevens ingezet voor onderhoud van het gebouw.

Het bestuur heeft samen met adviseurs en Pandits(priesters) verschillende lezingen georganiseerd die via social media in de huiskamer konden worden gevolgd.

concept STAAT van BATEN en LASTEN 2021

BATEN

EUR

EUR

Donaties en giften

32,746

Overige baten

19,336

52,082

LASTEN

Afschrijvingen

21,468

Overige lasten

28,621

50,089

Resultaat

1,993

Toelichting

De baten zijn voornamelijk besteed aan de exploitatie van het onroerend goed om de actviteiten te organiseren.

Vanwege de lockdown maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben deze strenge maatregelen invloed gehad op de activiteiten.